Azure som tjänst

» Managerad övervakning

» Kostnadsoptimering

» Säkerhet och backup

» Prestandaoptimering

» Support


 

Azure som tjänst

Med Azure som tjänst tar vi, på ett kostnadseffektivt sätt, hand om driften av din Azure miljö för att optimera din användning. Med standardiserade inställningar och processer säkerställer vi effektivitet, kontroll och säkerhet i din miljö.

Processer och inställningar är framtagna utefter best practice och erfarenheter från att ha managerat ett stort antal miljöer i Azure under senaste sex åren sedan Azure blev tillgängligt.

Vi ser till att din miljö hela tiden utvecklas i takt med plattformen för att löpande säkerställa att ni kan dra maximal nytta av tjänsterna.

Kontakta oss för mer information

Image

Vad får du med Azure som tjänst?

  • Kostnadsanalys och kostnadsoptimering
  • Larm vid stora förändringar i konsumtion
  • Möjlighet till budgetering av kostnader
  • Rapporter som kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar
  • Standardiserade säkerhetsinställningar och konfiguration utefter best practice och WeSafe´s erfarenheter
  • Övervakning och larm vid säkerhetshot
  • Konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser

Varför Azure som tjänst

 Ekonomi & kontroll

Vi analyserar kontinuerligt dina kostnader i Azure för att säkerställa mest kostnadseffektiva konfigurationen där resurserna nyttjas optimalt. Vi ser till att ni inte betalar för tjänster som inte används och håller kontinuerligt koll på nya tjänster som blir tillgängliga för att utvärdera om de kan innebära kostnadseffektivisering av din miljö.

Azure ger stor frihet och det är enkelt att starta nya tjänster som kan leda till stora kostnader och utan larmsystem och kontroll kan det bli en obehaglig överraskning vid efterföljande fakturering. Med Azure som tjänst övervakar vi löpande era kostnader och får larm vid stora ändringar i konsumtion och kostnader. För att ytterligare öka din trygghet kan vi sätta upp en budget som inte kan överskridas.

För att ytterligare öka kostnadskontrollen får du med tjänsten tillgång till rapporter som visar kostnader uppdelat på resurser i Microsoft Azure. Rapporter kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar.

Optimering

Med Azure som tjänst följer vi kontinuerligt Azure plattformens rekommendationer kring prestandaoptimering och ger rekommendationer på hur er miljö kan optimeras för bästa prestanda.

Säkerhet och backup

Att skydda Microsoft Azure miljön är ett ständigt pågående arbete. Antalet tjänster ökar ständigt och i samma takt kommer nya hot som i sin tur innebär nya rekommendationer kring inställningar och konfiguration för att förbli säker i miljön.

Med Azure som tjänst använder vi oss av Microsofts enhetliga system för att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetshot mot dina Azure resurser. Vi använder vår kunskap och erfarenhet tillsammans med Microsofts rekommendationer för att konfigurera och bevaka era säkerhetsinställningar.

En förutsättning för att du ska känna dig trygg och säker är effektiva backuper. I Azure som tjänst ingår konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser. Med övervakning säkerställer vi att era backuper faktiskt fungerar och agerar direkt vid larm om misslyckad backup.

Support

WeSafe är en Tier 1 partner med tillgång till Microsoft premium support. Med Azure som tjänst får du tillgång till, att kostnadsfritt, få hjälp av Microsoft med problem i din Azure miljö.