Microsoft 365 som tjänst

Pris:

» Mått på din organisations status för segmenten: Security, Compliance, Produktivitet, Network och Azure Security

» Automatiserade rapporter och bedömning av våra specialister på hela er Microsoft 365 plattform


 

Hur produktiv och säker är din Microsoft 365 miljö?

Med Microsoft 365 kan du på ett effektivt och organiserat sätt kontrollera din organisations miljö. Om du har mail, filer, chatt och enhetshantering samlat i Microsoft 365 kan du, med WeSafe som partner, få en status och bedömning över hur säker och produktiv din miljö är, samt hur ni efterlever gällande krav och förordningar.

Plattformen mäter, med hjälp av AI och maskininlärning, hur din organisation använder plattformen och hur den är konfigurerad. Den informationen analyseras av våra experter, på respektive område, och ger en bedömning på hur säker och effektiv er miljö är. Din organisations konfiguration och inställningar jämförs med Microsofts "best practices" och våra erfarenhet från mängder med installationer till andra organisationer.

Du får med automatiserade rapporter fram en bedömning på hur ni ligger till inom de olika områdena som säkerhet, produktivitet och efterlevnad. Du får även tillgång till tydliga åtgärdsförslag för att utveckla er miljö. På så vis kan du på, ett strukturerat sätt, säkerställa att din organisation är säker och effektiv. Den här typen av bedömningar som möjliggörs inom Microsoft 365 plattformen har aldrig tidigare varit möjliga utan stora investeringskostnader.

Microsoft 365 plattformen utvecklas kontinuerligt i det man kallar en evergreen lösning, dvs nya funktioner och produkter tillkommer samtidigt som säkerhetshot och efterlevnadskravs ständigt förändras. Detta gör att det är viktigt att du kan följa din organisations utveckling i plattformen med enkla och tydliga mätvärden och analyser. På så vis kan du säkerställa att ni kontinuerligt ligger på en bra nivå och att ni löpande gör de åtgärder som krävs för att även fortsättningsvis dra nytta av allt vad plattformen erbjuder.

Kontakta oss för mer information

Miljön graderas i olika segment

Image

När våra specialister går igenom er miljö graderas miljön i olika segment som ni kan läsa mer om nedan och i följande skala:

Grönt= Inom detta segment är er miljö på en nivå som är bra.

Gult= Inom detta segment är er miljö på en nivå där vi bör agera och förbättra segmentet

Rött=Inom detta segment är er miljö undermålig och det är viktigt att agera och förbättra segmentet.

Inom de segment som kräver förbättringar lägger vi fram en rapport på vilka åtgärder som bör utföras och följer upp resultatet genom att kontinuerligt mäta era värden.

De olika segmenten vi mäter:

Security

Med hjälp av Microsoft Secure Score och vårt säkerhetsteams bedömning graderar vi säkerheten i er M365 miljö. Detta innefattar skydd av mail, chatt, filer samt enheter. Är de globala säkerhetsinställningarna i linje med de inställningar som rekommenderas av Microsoft? Har det tillkommit nya hot som miljön inte är skyddad mot? Har inställningar ändrats som gör att er miljö inte längre är säker?

En rapport på alla era säkerhetsinställningar kan plockas ut för revision eller som stöd för efterlevnad av ex ISO certifiering eller GDPR. En adekvat Secure Score kvalitetsstämplar er organisations säkerhet.

 


Image

Image

Compliance

Med hjälp av Microsoft Compliance Score och vårt efterlevnadsteams bedömning graderar vi efterlevnaden i er M365 miljö. Detta innefattar inställningar för att efterleva regelverk såsom GDPR och andra regelverk som er organisation behöver efterleva. Det finns färdiga regelverksmallar som vi kan aktivera i er miljö och då inkluderas denna bedömning i er compliance bedöming. Det handlar också om inställningar för att skydda data internt och externt exempelvis automatiskt hindra användare från att dela känslig persondata externt.

En rapport för er regelefterlevnad kan plockas ut för revision eller stöd för efterlevnad av regelverk. En adekvat Compliance Score kvalitetsstämplar er organisations i många fall lagstadgade efterlevnad.

 

Produktivitet

Med hjälp av Microsoft Productivity Score och vårt produktionsteams bedömning graderar vi produktiviteten i M365 inom er organisation. Plattformen mäter hur verktyg som mail, Teams och SharePoint används inom er organisation. En bedömning görs exempelvis, kontra "best practice", hur effektivt möten genomförs, hur filer delas, hur effektivt er organisation samarbetar internt och externt. Genom att mäta hur organisationen använder plattformen kan vi säkerställa att utbildningar faktiskt genomförs inom de område som organisationen behöver.

Microsoft presenterar konkreta siffror hur mycket tid som organisationen kan spara genom att använda arbetsverktygen optimalt och hur er organisation mäter sig med andra organisationer på samma plattform.

WeSafe har färdiga kostnadsfria utbildningar och åtgärdspaket som vi hjälper er organisation med att höja er produktivitet med Productivity Score som bas. Att kunna anpassa åtgärder efter faktiskt användande ger överlägsen träffsäkerhet vid utbildning och produktivitetshöjande åtgärder för just er organisation.

Notera att datan inte mäts eller rapporteras på individnivå utan det handlar om organisationen som helhet.


Image

Network

Med Microsoft Productivety Score mäts även er organisations faktiska nätverksprestanda gentemot Microsoft tjänster och analyseras av vårt nätverksteam. Traditionella hastighetsmätningar är inte tillräckligt träffsäkra för organisationer som använder Microsoft 365 plattformen. Att nätverket håller en hög hastighet är ingen garanti för att hastighet och produktivitet kan upprätthållas för organisationen när man kopplar sig till Microsofts molntjänster.

Då datan finns i molnet måste man säkerställa att trafiken tar kortast väg till datan samt att trafiken inte möts av hinder på vägen. Med förändrade arbetsmönster såsom hemarbete så är det inte bara hastigheten på kontoret som är viktig för er organisation. Genom att mäta all trafik och bedöma er organisations hastighet kan vi säkerställa att användarupplevelsen och produktiviteten i M365 arbetsverktygen är optimal. Detta är av yttersta betydelse för exempelvis videomöten.

 

Azure Security

Med utgångspunkt från Azure Secure Score och vårt Azure team så bedöms säkerheten i er Azure subscription. Microsoft mäter automatisk datapunkter i er miljö och jämför med "best practice" och graderar sedan er miljös säkerhet. Precis som i M365 Secure Score så får er organisation en gradering på säkerheten i miljön. Detta ger stora kostnadsfördelar samt säkerställer standardisering av säkerheten i er Azure prenumeration. Att underhålla säkerhet i en infrastruktur med egenkonfigurerade brandväggar, VPN:er, databaser, applikationer och servar kräver traditionellt stora insatser, genom att dra nytta av plattformens centraliserade mätpunkter minskas insatserna betänkligt.

Rapportering för efterlevnad av regelverk såsom GDPR förenklas också genom de automatiserade rapportmöjligheterna.

 

Kontakt oss för mer information

Image