Produktivitet som tjänst

Pris: 1500 kr/månad

» Mått på din organisations produktivitet med en universal poäng

» Insyn och insikter i medarbetarnas beteendemönster inom områdena innehållssamarbete, kommunikation, möten, lagsamarbete och mobilitet

» Insyn och insikter i teknikupplevelsen med fokus på enheter, nätverksanslutning och Microsoft 365 appar.

» Kontinuerliga statusrapporter och konkreta
rekommendationer på åtgärder för att förbättra produktiviteten


 

Produktivitet som tjänst

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån som helst, samtidigt som behovet av att arbeta tillsammans har ökat. Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att stödja denna nya arbetskultur och göra det möjligt att samarbeta och vara produktiva på distans. Verktygen och möjligheterna blir allt fler och oavsett storleken på din organisation eller din bransch kommer det krävas att du tar till dig de nya verktygen och använder dem på rätt sätt för att säkerställa effektivitet och framtida konkurrenskraft.
Kontakta oss för mer information

Varför Produktivitet som tjänst?

”Produktivitet som tjänst” ger dig insyn i hur din organisation arbetar och hur produktiva ni är. Produktiviteten är en summa av medarbetarnas kunskap, användarbeteende och hur väl tekniken ger stöd för deras arbete. ”Produktivitet som tjänst” fokuserar därför på såväl medarbetarnas upplevelse och användarbeteende som den underliggande tekniken. Med ”produktivitet som tjänst” får du kontinuerligt ett mått på er produktivitet med en universal poäng, som går att jämföra med andra liknande organisationer. Du får rapporter som ger dig tydlig insyn, värdefulla insikter och konkreta förslag på produktivitetshöjande åtgärder. Du får möjligheten att mäta om de insatser du gör faktiskt bär frukt och om dina användare antar och använder dina produktivitetsinvesteringar. Du kan även använda rapporterna och insikterna som beslutsunderlag för att göra nästa ansträngning och investering där de har högst påverkan. Tjänsten ger även en övervakning och försäkran om att den underliggande tekniken inte kommer i vägen utan att enheter, nätverk och appar är optimalt konfigurerade.
Image

Vad får du med produktivitet som tjänst?

Mått på hur produktiv din organisation är

Med ”Produktivitet som tjänst” får du kontinuerligt en poäng på hur produktiv din organisation är. Det finns riktmärken för var man bör ligga och eftersom poängen är universal går den att jämföra med andra liknande organisationer. Poängen är indelad i två olika kategorier där den första fokuserar på medarbetarnas erfarenheter och beteendemönster under de fem kategorierna innehållssamarbete, kommunikation, möten, lagarbete och mobilitet. Den andra kategorin fokuserar på den underliggande tekniken med fokus på enheter, nätverksanslutning och Microsoft 365 appar.

Image

Image

Insikter och konkreta rekommendationer

Med ”Produktivitet som tjänst” får du, utöver produktivitetspoängen, kontinuerligt en rapport med insyn, insikter och konkreta förslag på åtgärder för att förbättra produktiviteten. Åtgärdsförslagen kan ligga inom kategorin ”medarbetarnas erfarenheter/beteendemönster” som till exempel slutanvändarutbildningar för att öka medvetenheten om en funktion eller hjälpa medarbetarna att lära sig att använda en funktion. Det kan vara en enkel sak som gör stor påverkan, som att skapar länkar till dokument i e-postmeddelanden i stället för att skicka bilagor. Åtgärdsförslagen under kategorin ”underliggande teknik” kan handla om optimering av klientkonfigurationer och nätverksoptimering. Alla förslagen har samma syfte, att optimera din organisations produktivitet. Alla åtgärder och investeringar går att följa upp och mäta med hjälp av produktivitetspoängen.

 

Kontakta oss för mer information